CITY AS THE CENTRE OF THE WORLD; HOW PREPARED ARE OUR 30 LARGEST CITIES FOR THE FUTURE?

werkgebieden&thema's bij projecten

In projecten werk ik samen met verschillende kennis- en ervaringspartners partners
(univeristeiten en hogescholen, kennisinstituten).

Our research in cooperation with the Rotterdam Universitiy of Applied Science: THE CITY AS THE CENTRE OF THE WORLD; HOW PREPARED ARE OUR 30 LARGEST CITIES FOR THE FUTURE? Our cities will have to respond effectively to huge global changes during the coming decades if they are to remain liveable, attractive and competitive.This includes increasing urbanisation, shifts in geopolitics & regional politics, transition to a new economy, biophysical boundaries, increasing shortages of natural resources, major shifts in population structure. Can Dutch cities meet the requirements of the 21th century?

THE CHALLENGE OF THE FUTURE

The city has long exerted a strong force of attraction on people in search of work and fortune. It is still ‘the place to be’ for entrepreneurs, talent, people of independent mind and creative spirits. Modern means of communication and virtual networks do not make the city superfluous. In fact, they tend to boost the impact of the metropolis and make room for the city to expand within its natural limits. As always, the challenge of urbanisation remains making the best use of the space and resources available to accommodate all those people and utilise the potential efficiently.

It remains true today in the 21st century that not all new city-dwellers will manage to make their dreams come true. Even in a prosperous country like the Netherlands, some people still lead a marginal existence in the city, with all the social consequences this entails.

A NEW KIND OF INEQUALITY

werkgebieden&thema's projecten 2Urban projects on poverty redcution. The new times do away with all our old certainties. The rate at which this happens puts all city-dwellers to the test. Those who can lead in keeping up with the trends form a successful elite, whilst those who just tag along remain undistinguished. But success is by definition short-lived and market leaders are soon replaced in a climate where technological innovations follow one another in a murderous tempo. The public, consumers and employees need to make continual choices in response to the information and other stimuli with which they are constantly bombarded. That creates a new kind of inequality: those who can’t keep up are crippled by the stress of continual decision-making. These pressures also affect groups that fifty years ago would have felt quite at home in the city, cushioned by the safe network of compartmentalised society and job security.

Urban Adaptability

Not only individuals need to be alert to the need for repositioning themselves: cities and their hinterland are also increasingly involved in competition that transcends existing geopolitical boundaries. Those who want to keep up are forced to become players on the world market. Certainly in the current knowledge economy, the room for manoeuvre behind the dikes of the Low Countries is too restricted. Cities need to become more adaptable, in new and different ways. Of course, this does not absolve us from the responsibility of maintaining investments in high-quality resources and accessibility. But the city of the future will mainly have to invest in flexibility, in order to respond quickly to the rapidly changing economic opportunities. This demands a new approach to urban development and its financing.

Urban renaisseance

Reseacht on the transition to  circulair economy. The environmental impact of urban development also requires the creation of new frames of reference. The concentration of production, consumption and waste storage vastly increases a city’s footprint and hence its impact on global ecology. As cities expand to fill the biophysical space available, they need to call on the ecosystems in their hinterland for support. This is crucial for life in the city, but may disrupt the ecosystems in question. These risks make endless circular thinking the new mantra, and sustainability a must.

ROTTERDAM, ONTWIKKELING ECONOMISCH BRANDPUNT

In opdracht van Stadshavens en het Havenbedrijf Rotterdam is de pre-ontwikkelfase van het kopgebouw RET-remise uitgewerkt. De RET-remise biedt door haar ligging tussen haven en stad een kans voor concretisering van de sociale strategie Stadshavens. Daarnaast heeft de ontwikkeling van het gebouw prioriteit binnen het nationaal programma Kwaliteitssprong Zuid. Als opdracht van de gemeente kregen we:

 • Het in samenhang wegwerken van achterstandsscores op gebieden van onder andere opleiding, werk, veiligheid, woongedrag en buurtsamenhang.
 • Het herkennen, ondersteunen en versterken van kwetsbare mensen en groepen vanuit een ketenaanpak binnen netwerken (werken-leren-wonen-zorg).
 • Een vitale coalities in de buurt.
 • Het versterken van de buurteconomie, zowel zzp’ers als MKB.
 • Het laagdrempelig koppelen van werkorganisaties in ketens en netwerken op wijkniveau.

Dit heeft geleid tot de transformatie van een historisch gebouw tot een plek voor de ondersteuning van jongeren –dreigende schoolverlaters op MBO 2-3- op het verminderen van de ‘draaglast’ en het vergroten van de ‘draagkracht’. Samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs (HBO-MBO) worden deze jongeren opgeleid tot vakman/vakvrouw in de ‘midtech’ sector. Werknemers met de juiste sociale vaardigheden en werkmentaliteit. Op deze manier ondersteunend (waarde creërend) voor het MBO –onderwijs kan zich richten op hun kerntaak: onderwijs- en het leveren van werknemers in de juiste sectoren waar arbeidsvraag is. Deze waardecreatie is ook uitgewerkt in €’s: wie investeert, wie incasseert. Deze business case heeft geleid tot 32 bedrijven die investeren in programma en verbouw.

ZOETERMEER

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij stellen steeds hogere eisen aan burgers. Hiermee komt met name de positie van jongeren onder druk te staan. Voor jongeren is het belangrijk om duurzaam inzetbaar te kunnen blijven op de arbeidsmarkt en om voldoende zelfredzaam te zijn in de maatschappij. Daarvoor is onderwijs, dat aansluit op het bedrijfsleven en jongeren opleidt tot een ‘zelfredzame’ werknemer, belangrijk. Tegelijkertijd kampen bedrijven en de zorg in Zoetermeer met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Het bedrijfsleven vraagt in toenemende mate naar geschikte (uitstromende) jongeren van het (v)mbo voor banen in enkele belangrijke bedrijfstakken, zoals techniek en zorg. Hierbij is het belangrijk dat de jongeren de juiste soft skills hebben, zoals een goed werkethos en sociale vaardigheden.

Een onderzoek naar het veranderend economisch profiel in relatie tot ‘waarde’ aan de economische kracht van de regio. Welke niches, innovaties kunnen ingevuld cq doorgevoerd worden? Welke focuspunten voor gerichte opleiding en samenwerking met kennisinstellingen op MBO en HBO niveau ontstaan? En in welke vorm van samenwerking -overheid, bedrijfsleven, onderwijs-? En uiteindelijk wat betekent dit voor de ‘fysieke’ vorm, de huisvesting van het onderwijs: de transformatie van leegstaande gebouwen naar een campus.

Maatschappelijke effecten: Schooluitval zorgt zonder twijfel voor een verhoogd statistisch risico voor een jongere om in problemen te raken. Vroegtijdig schoolverlaten is een voorbode van maatschappelijk onheil zoals werkloosheid, sociale uitsluiting en criminaliteit. Persoonlijkheidsstructuur en sociale omgeving zijn daarbij van grote betekenis.

De arbeidsmarktpositie van deze jongeren verslechtert overigens niet perse door een gemis aan competenties, maar ook doordat voor mensen zonder startkwalificatie fysieke, formele en mentale drempels tot de arbeidsmarkt zijn opgeworpen.

De maatschappelijke opbrengsten van goed onderwijs (dat leidt tot ‘diploma = werk’) komen echter nog opvallend weinig in beeld. Naast directe financiële voordelen voor het individu in termen van toekomstig arbeidsinkomen zijn er ook maatschappelijke opbrengsten in termen van verbetering van gezondheid, vermindering van criminaliteit, maatschappelijke participatie en sociale stijging. Investeren in talentontwikkeling is voor steden dan ook een logische stap en garandeert maatschappelijk rendement. Niet investeren in mensen betekent immers onderbenutting van potentieel en brengt op langere termijn kosten met zich mee die vele malen hoger zijn. Zo heeft bijvoorbeeld een schoolverlater met een startkwalificatie twee keer zoveel kans op een baan, minder vaak een uitkering nodig, doet minder een beroep op de jeugdzorg en komt vijf keer minder in aanraking met politie en justitie dan een jongere zonder startkwalificatie. De kern daarbij is dat participatie (in onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding) belangrijk is voor een goede sociaaleconomische positie én voor sociaal-culturele integratie. Voor individuen levert het volgen van een extra jaar onderwijs gemiddeld vijf tot vijftien procent meer inkomen op over de gehele beroepsloopbaan.

ROTTERDAM, HET BESTRIJDEN VAN LEEGSTAND IN NIEUWE PERSPECTIEF

De leegstand van kantoren neemt enorme proporties aan en groeit nog elke dag. Er zijn reeds vele initiatieven genomen om deze leegstand te bestrijden en enkele succesvolle (tijdelijke) transformaties en herbestemmingen zijn tot stand gebracht. Op basis van intensieve samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, Veldacademie, TU Delft, Arcadis, Markus Makelaardij en een groep afstudeerders van de TU Delft (Architectuur en Real Estate & Housing) is nagedacht over hoe een leegstaand kantoor van 10.000 m2 qua functies omgevormd wordt tot een sluitende businesscase.

Doelstelling is het zelfde als bij de RET remise en heeft geleid tot een omgeving waar ouderen kunnen wonen, een zorghotel is ondergebracht dat gelijktijdig een praktijk –vakschool- is voor studenten MBO zorg. Gekoppeld aan HBO studenten. Het Erasmus MC is een van de batenhouders omdat patiënten in het zorghotel kunnen herstellen met minder kosten. Daarnaast komen er care instanties centraal. Business case is doorgerekend (en haalbaar).

ROTTERDAM SPORTZONE CHARLOIS

Op basis van een analyse van de ‘dragende krachten’ achter gezondheid(achterstanden), obesitas, huiselijk geweld, armoede en sociaal isolement, worden de functies, vorm en activiteiten van een sportzone uitgewerkt. De toegevoegde waarde wordt, naast in maatschappelijk sociale waarden, ook geduid in economische waarde. Op deze wijze kan een derde geldstroom gegenereerd worden.

Doel is om kinderen in de leeftijd 4-12 naar een structureel gezonder leefwijze te geleiden en daarmee door interventies in de relatie thuis – school –straat de gehele context van de kinderen mee te nemen. Sluitende businesscase en financierende partijen.

RDM CAMPUS

De variant RDM Campus (Rotterdam Heyplaat) is uitgewerkt in verschillende maatregelprogramma’s. Omdat programma’s met elkaar samenhangen, niet op zichzelf staan en aanpassingen het totale plaatje beïnvloeden is het van belang zowel de effecten van de maatregelprogramma’s op zich inzichtelijke te maken, als het totale effect van RDM Campus. Effecten die zich breder uitstrekken dan het RDM terrein en Heijplaat.

De effecten op een wijder gebied en verschillende aspecten moeten voor een evenwichtige, verantwoorde, onderbouwde worden geduid. Van een aantal maatregelpakketten zijn de effecten op geselecteerde criteria kwalitatief in beeld gebracht. De criteria zijn gebaseerd op de algemene doelstellingen die voor het RDMterrein, de ontwikkeling van Heijplaat en de Stad Rotterdam als geheel zijn geformuleerd. Op deze manier zijn de de kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen en effecten van voorgestelde maatregelprogramma’s cq ontwikkelingen geduid en beoordeeld aan bijdrage aan de doelstellingen van Stadshavens.

Water verbindt mensen

Water verbindt mensen IJsselmonde Noord. De ontwikkeling van een speelgebied is gebaseerd en wordt ontworpen op basis van een ‘behoefteanalyse’ van wat speelt in de wijk/buurt en waar en waarmee kan het speelgebied een toegevoegde waarde leveren op de gebieden:

 • onderwijs (waar is behoefte aan/waar ligt een vraagstuk met betrekking tot kinderen en jongeren en wat zou geboden moeten worden)
 • de reeds op de locatie actief aanwezig zijnde organisaties
 • bewegen, actief buiten zijn en vrijetijdsbesteding: kinder- en jongerenwerk (bij wie en waarom bestaat bewegingsarmoede, welke behoefte ligt er bij verschillende groepen –kinderen, jongeren, volwassenen en senioren, groepen met beperkingen)
 • sociale samenhang/cohesie (waar moet aan gewerkt worden, wat kan de plek bieden)
 • gezondheid: voeding- en voedingsgewoonten (stadstuin, ondersteuning -een goede ouder-kindrelatie, waarbij ouders duidelijke regels stellen en steun bieden, blijkt de belangrijkste beschermende factor tegen een ongezonde leefstijl van jongeren. Samen bewegen: ouders en kinderen

DORDRECHT

Voor Dordrecht-West is het belangrijk dat er wordt gekeken naar de sociale en economische weerbaarheid, nu en in de toekomst. Dordrecht-West is de benaming voor vier wijken in Dordrecht: Crabbehof, Oud Krispijn, Nieuw Krispijn en Wielwijk. Het is nodig om te herijken en vooruit te kijken naar een sociaal maatschappelijk Dordrecht-West. De gemeente Dordrecht doet dit, samen met haar sociale partners.

ROTTERDAM BASIS SCHOOL CARNISSE

Onderzoek naar de lage onderwijsprestaties van kinderen in het basisonderwijs. Uitwerken van interventies om de onderwijs prestaties van kinderen te verbeteren in de samenhang tussen ‘thuis, school en straat’. Berekening van kosten van interventies en de-korte en lange termijn baten van een hogere onderwijsprestatie (verlaging van de sociale uitkeringen, medische kosten, economische waarde, enz.)

Het onderzoek is niet ‘stand alone’, maar is (integraal) onderdeel van de verbetering van de sociaaleconomische infrastructuur in Rotterdam Zuid: Talentontwikkeling

BINNENSTAD ROTTERDAM

Studie van de verdichting en ‘vergroening’ van de binnenstad van Rotterdam. Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe verdichting strategieën en architectonische typologieën. De toegevoegde waarde in sociaalmaatschappelijke aspecten is hierin aangetoond.

ROTTERDAM, DUURZAAM HEIJPLAAT

Ontwikkeling van de duurzaam toekomstperspectief voor Heijplaat op ecologisch, sociaal-cultureel en economisch gebied. Opgave voor de transformatie van de bestaande woningvoorraad, onderwijs, bedrijfsleven en groen-ruimtelijke structuur, stedenbouw en architectuur.

STUDIE TRANSITIE MERWE4HAVEN ROTTERDAM

Er ligt een unieke kans voor Rotterdam om nieuwe ontwikkelingen in de zorg te koppelen aan de maatschappelijke opgaven in Delfshaven: de ontwikkeling van de Rotterdam Med Care Campus. Nederland heeft te maken met een verzorgingsstaat en is gewend aan een hoog zorgniveau. Diverse (economische) ontwikkelingen brengen veranderingen met zich mee. De vergrijzing zorgt voor een stijgende zorgvraag. Om een goed zorgniveau betaalbaar te houden, voert de overheid een efficiënt beleid door mensen langer thuis te laten wonen. Deze ontwikkeling heeft invloed op zowel de zorgstructuur als de organisatorische opbouw van de woonomgeving, die geschikt dient te worden gemaakt voor dit beleid. Dit brengt nieuwe behoeften met zich mee: behoefte aan nieuwe vormen van gebruiksvriendelijke technologie, integratie van technische systemen, design dat past bij de wensen van wij mensen. Daarbij ontstaat er een vereiste aan arbeidskrachten met affiniteit voor zorg en techniek. Zo ontstaan er baanbrekende kansen waarbij het bedrijfsleven, de zorgsector en het onderwijs van alle niveaus samenwerken.

Delfshaven is benoemd tot prioriteitsgebied stadsontwikkeling. De zelfredzaamheid van veel bewoners staat onder druk. Kinderen met een laag gezondheids en cognitief emotioneel kapitaal. Preventieve zorg kan voor reductie van dit fenomeen zorgen, waaronder stress reductie, leefstijl interventies en training van moederschap gedurende de zwangerschapsperiode.

Door haar centrale ligging in de Medical Delta, de diversiteit aan opleidingsinstituten en de beschikbare infrastructuur is Rotterdam bij uitstek geschikt voor de realisatie van een Med Care Campus. Binnen deze campus wordt opleiding gekoppeld aan innovatie en design, maar ook aan het maken, in een nieuw marktsegment dat behoort tot het topsectorenbeleid van Nederland. Met een gefocust zorg- economisch programma biedt Rotterdam daarmee een zeer interessant vestigingsklimaat voor het groter bedrijfsleven en innovatief MKB op het gebied van zorginnovatie. Doorontwikkeling en opschaling van het huidige zorg-economische programma ligt hierbij voor de hand.

De prioriteit van de Rotterdam Med Care Campus zal in eerste instantie liggen op twee thema’s, die maatschappelijk relevant zijn, waar nog onvoldoende aandacht voor is en waar grote kansen liggen voor ontwikkeling:

 • Het faciliteren van ouderen en mensen met een beperking in het langer thuis kunnen wonen;
 • Preventieve zorg en ontwikkeling  gericht op kinderen tot 3 jaar.

In vervolg hierop kunnen andere thema’s en aandachtsgebieden tot ontwikkeling komen.

oog